كریزی جەمپین

یارییەكی گەنجانەیە و سەركێشیە بە ئاراستەی جیاواز هەڵبەز و دابەز دەكات و بەشێوەیەكی خێرا دەخولێتەوە و (12) كورسیە و هەر كورسییەك (3) كەس دەگرێت .